THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

THÁNG 9-2014:

1. lvd-muadongxaxam-vtmk: 38 bài      2. nhoclubu: 32 bài     3. Oanh Tạc: 28 bài

THÁNG 10-2014:

1. nhoclubu: 34 bài    2. muadongxaxam: 33 bài    3. Pussy Cat: 13 bài

THÁNG 11-2014:

1. nhoclubu: 41 bài    2. lvd: 27 bài    3. Pussy Cat: 16 bài

THÁNG 12-2014:

1. nhoclubu: 49 bài    2. muadongxaxam: 42 bài    3. Pussy Cat: 22 bài

THÁNG 1-2015:

1. nholubu: 31 bài    2. lvd: 12 bài    3. pingki: 10 bài

THÁNG 2-2015:

1. giomayvamua: 41 bài    2. pingki: 11 bài    3. Pussy Cat: 11 bài

THÁNG 3-2015:

1. Pussy Cat: 50 bài    2. muadongxaxam: 36 bài    3. nhoclubu: 26 bài

THÁNG 4-2015:

1. Pussy Cat: 33 bài    2. muadongxaxam: 24 bài    3. nhoclubu: 18 bài

THÁNG 5-2015:

1. nhoclubu: 44 bài    2. Pussy Cat: 30 bài    3. Bắp: 23 bài

THÁNG 6-2015:

1. nhoclubu: 58 bài    2. lvd: 48 bài    3. Pussy Cat: 46 bài 

THÁNG 7-2015:

1. lvd: 25 bài    2. Pussy Cat: 23 bài    3. nhoclubu: 21 bài 

THÁNG 8-2015:

1. nhoclubu: 30 bài    2. Mon: 25 bài    3. Bắp: 14 bài 

THÁNG 9-2015:

1. nhoclubu/ Mon/ Pussy Cat: 10 bài    2. muadongxaxam: 7 bài    3. Bắp: 5 bài